Deze website is eigendom van

BUITEN DE LIJNTJES – Emilie Wagemans

Adres maatschappelijk zetel:

 • Buiten de lijntjes
 • Kardinaalswijk 31
 • 2290 Vorselaar
  BTW: BE0557.931.825
 • E-mail: emilie@Buiten de lijntjes.be
 • Telefoon: +32 498 77 81 40

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BUITEN DE LIJNTJES of rechthoudende derden.

 

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

BUITEN DE LIJNTJES levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BUITEN DE LIJNTJES de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

BUITEN DE LIJNTJES kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BUITEN DE LIJNTJES geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BUITEN DE LIJNTJES kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

BUITEN DE LIJNTJES verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement HASSELT bevoegd.

 

 

Privacybeleid

BUITEN DE LIJNTJES verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht [bij BUITEN DE LIJNTJES.BE EN : emilie@Buiten de lijntjes.be

 

Verwerkingsdoeleinden

BUITEN DE LIJNTJES verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de BUITEN DE LIJNTJES groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met BUITEN DE LIJNTJES verbonden zijn of met enige andere partner van Buiten de lijntjes;

BUITEN DE LIJNTJES garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

–           zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

–           een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: : emilie@Buiten de lijntjes.be;

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Algemene voorwaarden

 

Buiten de lijntjes, met maatschappelijke zetel te Kardinaalswijk 31, 2290 Vorselaar, is verantwoordelijk voor deze algemene voorwaarden.

 

 1. Toepassing van de algemene voorwaarden

Behalve bij uitzonderingen, zijn enkel de algemene voorwaarden van kracht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Buiten de lijntjes.

Door het maken van een afspraak of het boeken van een workshop via de website van Buiten de lijntjes, ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

 1. Opvolging & begeleiding

 

Op vraag van de ouder(s) of wettelijke voogd kan er contact opgenomen worden met de school of andere belanghebbenden. Dit kan in de vorm van observatie, overleg of een verslag.

Dit wordt in rekening gebracht aan het tarief van een coaching. Bij verplaatsing wordt er ook km-vergoeding (0,37/km) aangerekend.

 

 1. Vertrouwelijkheid

 

Alles wat besproken wordt tijdens of in het kader van coaching is vertrouwelijk. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s) of wettelijke voogd.

 

 1. Overmacht

 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die het nakomen van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder andere, maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, waterschade, bedrijfsstoringen, storingen internet en mailverkeer, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

 1. Annulatie

  Coaching
  Bij tijdige annulatie, minstens 24u voor de coaching, wordt de coaching niet in rekening gebracht. Bij annulatie minder dan 24u op voorhand, dient de coaching betaald te worden.

Tijdig verplaatsen van een coaching kan steeds per mail of telefoon.

 

Workshops/evenementen
Bij tijdige annulatie, minstens 1 week voor de aanvang van de workshop, wordt de workshop niet in rekening gebracht. Bij annulatie minder dan 1 week op voorhand, wordt 25% van de workshop in rekening gebracht.

 

 

 

 

Evenementen

Bij tijdige annulatie, minstens 2 weken voor de aanvang van het evenement, wordt het evenement niet in rekening gebracht. Bij annulatie minder dan 2 weken op voorhand, wordt 25% van het evenement in rekening gebracht.

Ingeval van ziekte wordt dit in onderling overleg bekeken.

 

Buiten de lijntjes behoudt zich het recht om workshops en evenementen te annuleren bij te weinig interesse. In dit geval wordt het bedrag van de workshop of het evenement volledig terugbetaald.

 

 1. Tarieven

 

De tarieven staan vermeld op www.buiten-de-lijntjes.be

Wijzigingen worden minstens 1 maand op voorhand aangekondigd.

Kort telefonisch overleg of feedback per mail is inbegrepen bij de begeleiding van het kind. Als er toch meer tijd nodig is, wordt hiervoor een afspraak gemaakt.

 

 1. Betaling en betalingsvoorwaarden

 

Coaching
De betaling gebeurt na elke coaching. Betalen kan zowel cash als met Bancontact app of Payconiq app.

Workshop/evenement

Deelname aan workshops en evenementen dient betaald te worden via de website of via overschrijving. De betaling is meteen ook de bevestiging van de inschrijving.

 

Facturen worden steeds opgemaakt op naam van de persoon of firma die deze heeft aangevraagd.

Ingeval van betaling via de website kan er nog een factuur aangevraagd worden. Dit kan tot uiterlijk 14 dagen na betaling.

Ingeval van betaling via overschrijving, wordt de factuur eerst opgemaakt. Deze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen en uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop/evenement.

 

Elk protest inzake de verleende diensten dient te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.
Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest moeten betaald worden tegen de gerechtelijke rentevoet, verhoogd met 3% per jaar.

 

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 

In geval van geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.